navigatie overslaan

Het Weekblad voor Salland schreef een mooi stuk over ons dorpsplan.

  • 4 minuten leestijd

PB Broekland en gemeente leggen ambities vast in dorpsplan

Invoering dorpsapp, aandacht voor vrijwilligers, extra wandelroutes, woningbouw en nog veel meer

BROEKLAND/RAALTE – PB Broekland en de gemeente Raalte hebben hun handtekeningen gezet onder het nieuwe Dorpsplan Broekland. Daarin staan de ambities van het dorp tot 2028. Het dorp zet onder andere in op de invoering van een dorpsapp; aandacht voor vrijwilligers; het creëren van wandelroutes; het verkeersveiliger maken van het dorp (in combinatie met meer groen); de aanleg van een hondenveldje; de bouw van woningen in ’t Broeck (fase vijf, naast de Horstweg); aanpassing van de speeltuin aan de Karreweide en herbestemming van het kerkgebouw (zie kader).

Of dat allemaal ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is wel afhankelijk van voldoende financiële middelen van de gemeente en subsidies. Een werkgroep werkt momenteel aan een dorpsapp. Het is de bedoeling om die dit jaar nog in gebruik te nemen. Die app moet onder andere een dorpsagenda, verenigingsnieuws en de afvalkalender bevatten. Daarnaast is het ook de bedoeling om de app te gebruiken voor het werven van vrijwilligers. Broekland telt nu namelijk circa veertig organisaties/verenigingen, samen goed voor circa 2.500 vrijwilligerstaken. Even voor de duidelijkheid: het dorp heeft nu zo’n 1.200 inwoners. Dat betekent dat de actieve inwoners per persoon gemiddeld meer dan twee vrijwilligersfuncties hebben. Daarnaast ligt vergrijzing op de loer. Daarom zet PB Broekland in op een plan om vrijwilligerswerk te stimuleren en de inwoners verder te activeren. Er wordt daarbij gedacht diverse maatregelen. Ten eerste het creëren van duofuncties. Zo kunnen inwoners hun krachten bundelen en staan ze er in hun vrijwilligerstaken niet in hun eentje voor. Daarnaast bestaat het idee om contactpersonen per straat/buurt te benoemen die ook nieuwe vrijwilligers benaderen (zodat het werk niet altijd op dezelfde schouders terecht komt). Verder is de bedoeling om ook vrijwilligers te werven via het (bestaande) welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Tenslotte wil PB ook (anoniem) vrijwilligerswerk meer in het zonnetje zetten (middels aandacht op social media).

Plantenbakken

De inwoners van het dorp hebben bovendien aangegeven graag wat meer wandelroutes rond het dorp te willen zien. Die zouden dan ook vastgelegd kunnen worden in de dorpsapp en op de website van het dorp. Inmiddels zijn al enkele routes geïnventariseerd. Verder is een werkgroep gestart om een hondenveldje met bankje te creëren. Er zijn twee locaties serieus in beeld. Om wat te doen aan de grote vraag naar woningen, zet PB allereerst in op de ontwikkeling van ‘t Broeck fase vijf. Inmiddels is de vierde fase in uitvoering. De hoop is dat de grond in 2026 bouwrijp is, zodat dan de bouw kan beginnen. PB Broekland signaleert dat er op de toegangswegen tot het dorp, met name op de Neulemansweg, Langerhorstweg en Horstweg nog te hard wordt gereden. PB wil er op inzetten dat de gemeente maatregelen neemt. Dat zou bijvoorbeeld net zo kunnen als in de Van Dongenstraat, waar plantenbakken in en op de weg zijn geplaatst. Dus veiliger verkeer gecombineerd met groen.

Speeltuin

PB Broekland heeft de ambitie om van de speeltuin aan de Karreweide een natuurlijke speeltuin te maken. Het is de bedoeling om de speeltuin te voorzien van natuurlijke speeltoestellen: schommels, waterelementen, een kabelbaan en een speeltoestel. De gemeente is eigenaar van het terrein en is bereid om budget beschikbaar te stellen voor vervanging van een (afgeschreven) deel van de huidige speeltoestellen. Wel vormt de speeltuin ook onderdeel van een onderzoeksgebied voor een wadi. PB heeft daar bovendien plannen voor een fietscrossbaan. Op dit moment wordt hard gewerkt om subsidies en sponsorgelden binnen te harken. Voor de langere termijn (over vijf jaar) streeft het dorp naar een nieuw bouwplan en moeten er maatregelen genomen worden om het verenigingsleven en de overige activiteiten op peil te houden.

Toekomst kerk

De Marcellinuskerk in Broekland is inmiddels niet meer in gebruik voor missen. PB verwacht dat de kerk in 2026 uit de eredienst onttrokken wordt. Om een breed gedragen toekomst voor het gebouw te bedenken, zijn er inmiddels 115 interviews afgenomen. De conclusie: de inzet is om de kerk een toekomst als MFA te geven. Er ligt momenteel al een ontwerp. Maar er zijn problemen. Het huidige dak bevat asbest en moet aangepakt worden. De parochie en/of het Bisdom willen de kosten niet dragen. Bovendien vraagt ombouw tot MFA om flink wat financiële middelen. Daarom wordt alles nu opnieuw onder de loep genomen door een extern bureau. PB laat weten dat er nog geen plan B is.